Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí se týká všech zaměstnanců, kteří v rámci výkonu jejich práce řídí motorové vozidlo.

Jedná se například o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu, zda se jedná o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale také o zaměstnance, který řídí při výkonu pracovní činnosti vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce (č.262/2006 Sb.) ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Jedná se zejména o školení týkající se dopravních předpisů. Mezi ně patří zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nařízení vlády č.168/2002 Sb. stanovující způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky, zákon č. 168/1999 Sb., o odpovědnosti z provozu vozidla a další právní předpisy.

Zákoník práce přímo neurčuje povinný obsah a rozsah školení, Zaměstnavatel tedy určuje obsah a rozsah školení s ohledem na charakter vykonávané práce zaměstnancem a zabezpečí provedení školení i ověření získaných znalostí. Školení mělo probíhat 1x za rok. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zdokumentováno.

Školení je možné zajistit v prostorách zaměstnavatele nebo v prostorách naší autoškoly, nebo je možné školení absolvovat online.

Ceník:

On line školení: 400,- Kč za osobu

Prezenční: v autoškole do 5 účastníků: 600,- Kč za osobu

Prezenční od 6 účastníků: 500,- Kč za osobu

V sídle firmy: do 5 účastníků: 700,- Kč

V sídle firmy od 6 účastníků: 600,- Kč