Brexit – čo bude po 1.1.2021

Slovo Brexit počúvame v spojitosti s Veľkou Britániou už veľmi dlho. Veľká Británia vystúpila z Európskej únie 31.1.2020. Od 1. 2. 2020 plynie teda prechodné obdobie, nakoľko následky, ktoré by týmto výstupom vznikli, by boli katastrofálne pre podnikateľov a osoby, ktoré vo Veľkej Británie žijú. Prechodné obdobie trvá do konca roka 2020 a počas tohto obdobia sa očakáva, že sa Európska únia s Veľkou Britániou dohodnú na obchodných vzťahoch. Avšak do súčasnej doby nie je známa žiadna dohoda. Ak sa Veľká Británia s Európskou úniou  nedohodnú na určitých výnimkách, tak budú platiť pravidlá ako pri krajinách označených ako krajiny tretieho sveta. Jednou z hlavných povinností bude vyplniť colné vyhlásenie. Taktiež je  možné, že okrem colného vyhlásenia bude potrebné poskytnúť údaje o bezpečnosti a ochrane. V rámci určitých druhov tovaru budete potrebovať osobitné povolenie na import a export. Import a export teda bude podliehať colnému dohľadu, prípadne colným kontrolám.  

LEX KORONA – Preddavky na daň z príjmu počas pandémie

Počas pandémie by sme preddavky na daň z príjmu mohli rozdeliť do 4. kategórií.

Prvú kategóriu tvoria daňovníci, ktorí splnili podmienku poklesu tržieb najmenej o 40% oproti predchádzajúcemu roku v rovnakom čase. Daňovníci, ktorí spĺňajú podmienku počas pandémie a neplatia preddavky, budú povinní vyrovnať preddavky z k dani z príjmov v daňovom priznaní za rok 2020. Netreba však zabudnúť na povinnosť predložiť správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb.

Do druhej kategórie by sme mohli zaradiť daňovníkov, ktorí daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 podali riadne do konca marca alebo neskôr počas pandémie. Ak ich daňová povinnosť na preddavky za rok 2019 je nižšia ako za prechádzajúci rok, čiže rok 2018, daňovník uhrádza preddavky v tej nižšej daňovej povinnosti. Ak daňovníkovi vznikne daňový preddavok a požiada správcu dane o vrátenie bude mu vyhovené.

V prípade, ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 riadne do konca marca alebo neskôr počas pandémie a jeho daňová povinnosť na preddavky za rok 2019 je vyššia ako v roku 2018, tak takýto daňovník platí preddavky na daň z príjmov v nezmenenej výške, a to až do ukončenia nasledujúceho mesiaca po skončení pandémie.

Do poslednej kategórie možno zaradiť daňovníkov, ktorí požiadali správcu dane o individuálne platenie preddavkov na daň. Daňovníci, ktorí takto urobili platia preddavky na daň podľa výšky, ktorú im určil správca dane v rozhodnutí.

Podnikateľské kilečko

Rok 2020 je pre podnikateľ poriadna skúška. Štát sa preto snaží uľahčovať prácu podnikateľom a prináša im na začiatok 114 zmien v rámci programu „podnikateľské kilečko“.

Podstatou podnikateľského kilečka je zlepšenie a zjednodušenie podnikateľského prostredia prostredníctvom takých zmien, ktoré nijako neovplyvnia štátny rozpočet, no zároveň je možné ich rýchlo realizovať v praxi. Národná rada schválila tento zákon pod názvom „Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19“. Zákon bol zverejnený pod číslom 198/2020 Z. z., účinnosť nadobudol 21.7.2020, aj keď niektoré články nadobudnú účinnosť neskôr.

Podnikateľským kilečkom sa redukujú určité povinnosti podnikateľov. Medzi z nášho pohľadu najzaujímavejšie by sme mali spomenúť:

  • Návrhy zákonov, ktoré upravujú dane alebo odvody budú účinné vždy k 1. januáru.
  • Nominálne zvýšenie základného imania s.r.o. bude možné bez overenia účtovnej závierky audítorom a to vtedy ak budú splnené podmienky uvedené v § 144 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. – na zvýšenie základného imania sa použije nerozdelený zisk, ktorý by inak mohol byť vyplatený spoločníkom a hodnota zvýšenia základného imania nepresahuje hodnotu základného imania pred jeho zvýšením.
  • Automatické ukončenie registrácie zamestnávateľa v registri zamestnávateľov zo strany Sociálnej poisťovne v prípade odhlásenia posledného zamestnanca z registra zamestnancov /táto zmena nadobúda účinnosť 1.1.2021/
  • Zamestnávateľ nebude povinný Sociálnej poisťovni oznamovať zmeny v údajoch jeho zamestnanca, ako je meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, trvalý pobyt, rodné číslo, začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky /táto zmena nadobúda účinnosť 1.1.2021/
  • Zmena zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, kde podľa § 62 ods. 6 je zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto. Za nesplnenie tejto povinnosti však zamestnávateľ nebude od 21.7.2020 pokutovaný.
  • Zmena podmienok pre povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom pre obchodné spoločnosti a družstvá:
 202020212022
Celková suma majetku> 2 mil. EUR>3 mil. EUR>4 mil. EUR
Čistý obrat>4 mil. EUR>6 mil. EUR>8 mil. EUR
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov>30>40>50
  • Zamestnávatelia určite ocenia zmenu zákona č. 355/2007 Z. Z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v ktorom sa ruší povinnosť každoročne oznámiť príslušnému úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie v stanovenom rozsahu.
  • Taktiež sa ruší povinnosť vyobrazenia pokladničného dokladu na predajnom mieste.
  • Zmenami zákonov č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke dochádza k zníženiu lehoty na začatie konania o uložení pokuty z dvoch rokov na 60 dní odo dňa porušenia povinnosti.

Celý zoznam 114 opatrení je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

V súčasnej dobe sa už pracuje na „podnikateľskom kilečku č. 2“, kde minister hospodárstva Ing. Richard Sulík vyzval podnikateľov, aby sa aj oni podieľali na ďalších prijatých opatreniach a prispeli tak konkrétnymi návrhmi na zlepšení podnikateľského prostredia na Slovensku.