Podnikateľské kilečko

Rok 2020 je pre podnikateľ poriadna skúška. Štát sa preto snaží uľahčovať prácu podnikateľom a prináša im na začiatok 114 zmien v rámci programu „podnikateľské kilečko“.

Podstatou podnikateľského kilečka je zlepšenie a zjednodušenie podnikateľského prostredia prostredníctvom takých zmien, ktoré nijako neovplyvnia štátny rozpočet, no zároveň je možné ich rýchlo realizovať v praxi. Národná rada schválila tento zákon pod názvom „Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19“. Zákon bol zverejnený pod číslom 198/2020 Z. z., účinnosť nadobudol 21.7.2020, aj keď niektoré články nadobudnú účinnosť neskôr.

Podnikateľským kilečkom sa redukujú určité povinnosti podnikateľov. Medzi z nášho pohľadu najzaujímavejšie by sme mali spomenúť:

 • Návrhy zákonov, ktoré upravujú dane alebo odvody budú účinné vždy k 1. januáru.
 • Nominálne zvýšenie základného imania s.r.o. bude možné bez overenia účtovnej závierky audítorom a to vtedy ak budú splnené podmienky uvedené v § 144 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. – na zvýšenie základného imania sa použije nerozdelený zisk, ktorý by inak mohol byť vyplatený spoločníkom a hodnota zvýšenia základného imania nepresahuje hodnotu základného imania pred jeho zvýšením.
 • Automatické ukončenie registrácie zamestnávateľa v registri zamestnávateľov zo strany Sociálnej poisťovne v prípade odhlásenia posledného zamestnanca z registra zamestnancov /táto zmena nadobúda účinnosť 1.1.2021/
 • Zamestnávateľ nebude povinný Sociálnej poisťovni oznamovať zmeny v údajoch jeho zamestnanca, ako je meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, trvalý pobyt, rodné číslo, začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky /táto zmena nadobúda účinnosť 1.1.2021/
 • Zmena zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, kde podľa § 62 ods. 6 je zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto. Za nesplnenie tejto povinnosti však zamestnávateľ nebude od 21.7.2020 pokutovaný.
 • Zmena podmienok pre povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom pre obchodné spoločnosti a družstvá:
 202020212022
Celková suma majetku> 2 mil. EUR>3 mil. EUR>4 mil. EUR
Čistý obrat>4 mil. EUR>6 mil. EUR>8 mil. EUR
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov>30>40>50
 • Zamestnávatelia určite ocenia zmenu zákona č. 355/2007 Z. Z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v ktorom sa ruší povinnosť každoročne oznámiť príslušnému úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie v stanovenom rozsahu.
 • Taktiež sa ruší povinnosť vyobrazenia pokladničného dokladu na predajnom mieste.
 • Zmenami zákonov č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke dochádza k zníženiu lehoty na začatie konania o uložení pokuty z dvoch rokov na 60 dní odo dňa porušenia povinnosti.

Celý zoznam 114 opatrení je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

V súčasnej dobe sa už pracuje na „podnikateľskom kilečku č. 2“, kde minister hospodárstva Ing. Richard Sulík vyzval podnikateľov, aby sa aj oni podieľali na ďalších prijatých opatreniach a prispeli tak konkrétnymi návrhmi na zlepšení podnikateľského prostredia na Slovensku.

Daňové priznanie 2019

S príchodom opatrení proti ochoreniu Covid-19 a vyhlásením mimoriadnej situácie sa vláda rozhodla pomôcť podnikateľom, ktorý v tomto období nemohli pracovať, a tak vykonávať svoju zárobkovú činnosť, odložiť podanie daňového priznania za rok 2019. Prvé mesiace platilo pravidlo, že povinnosť podať DP za 2019 bude najmenej do konca nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa zruší mimoriadna situácia. Avšak situácia sa nelepší, a tak vláda prišla ku zásadnému kroku a navrhla ukončiť mimoriadnu situáciu pre daňové účely. Tento návrh bol parlamentom chválený 22.09.2020. Návrhom sa končí obdobie mimoriadnej situácie pre daňové účely ku dňu 30.09.2020. Od tohto dátumu plynie mesačná lehota, dokedy je potrebné daňové priznania za rok 2019 podať a aj daň zaplatiť. Keďže 31.10.2020 pripadá na sobotu, posledným dňom na podanie daňového priznania a zaplatenia dane je 2.11.2020.

Podnikateľské kilečko – cestovné kancelárie

Tohtoročná ekonomická kríza zasiahla mnohé oblasti a odvetvia. Najviac však zasiahla asi cestovný ruch ako taký. Podnikateľské kilečko z dielne Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré vstúpilo do platnosti 21.07.2020 sa dotklo aj cestovných kancelárií a agentúr, čo znamená, že sa dotklo zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cestovné kancelárie majú počas roka veľa povinností, ktoré musia spĺňať,  aby mohli vycestovať s klientami do zahraničia. Podnikateľské kilečko sa snaží odbremeniť cestovné kancelárie a agentúry aspoň od niektorých povinností.

Prvá povinnosť, ktorá cestovným kanceláriám „odpadla“ je zasielanie rovnopisu alebo úradne overenej kópie zmluvy o poistení insolventnosti kontrolnému úradu, čiže Slovenskej obchodnej inšpekcii. Oznámiť vznik alebo zmenu zmluvy má cestovná kancelária aj naďalej do piatich dní, avšak už nemusí predložiť rovnopis alebo úradne overenú kópiu zmluvy.

Zrušila sa tiež povinnosť pre cestovné agentúry predkladať Slovenskej obchodnej inšpekcii kópie zmlúv o poistení insolventnosti obchodníka usadeného mimo členských štátov EÚ, pre ktorého zájazdy ponúkajú.

Podnikateľským kilečkom sa tiež zrušila povinnosť poskytovať cestovným kanceláriám  úradne overené oprávnenie na podnikanie. Povinnosť obchodníka sídliaceho mimo Slovenskej republiky predložiť cestovnej kancelárii oprávnenie na podnikanie zostala aj naďalej v platnosti, avšak už nemusí byť oprávnenie úradne overené.
Prijatá novela, upravuje aj obsah poznámok účtovných závierok, ktoré zostavujú cestovné kancelárie. Od 21.7.2020 je cestovná kancelária povinná uviesť v poznámkach

 • tržby z predaja zájazdov, na ktoré sa uplatňuje zákon o cestovných kanceláriách, tieto tržby obsahujú aj zaplatené zálohy za zájazdy
 • tržieb zo sprostredkovania a predaja tých spojených služieb cestovného ruchu, na ktoré sa uplatňuje tento zákon, pričom tieto tržby obsahujú aj zálohy zaplatené za spojené služby cestovného ruchu,
 • tržieb z predaja služieb cestovného ruchu.

Cestovné kancelárie boli povinné zasielať štvrťročne priebežné účtovné závierky kontrolnému orgánu. Táto povinnosť sa s príchodom podnikateľského kilečka zrušila, avšak zostala povinnosť odosielať každý štvrťrok údaje z poznámok účtovnej závierky.