Daňové priznanie 2019

S príchodom opatrení proti ochoreniu Covid-19 a vyhlásením mimoriadnej situácie sa vláda rozhodla pomôcť podnikateľom, ktorý v tomto období nemohli pracovať, a tak vykonávať svoju zárobkovú činnosť, odložiť podanie daňového priznania za rok 2019. Prvé mesiace platilo pravidlo, že povinnosť podať DP za 2019 bude najmenej do konca nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa zruší mimoriadna situácia. Avšak situácia sa nelepší, a tak vláda prišla ku zásadnému kroku a navrhla ukončiť mimoriadnu situáciu pre daňové účely. Tento návrh bol parlamentom chválený 22.09.2020. Návrhom sa končí obdobie mimoriadnej situácie pre daňové účely ku dňu 30.09.2020. Od tohto dátumu plynie mesačná lehota, dokedy je potrebné daňové priznania za rok 2019 podať a aj daň zaplatiť. Keďže 31.10.2020 pripadá na sobotu, posledným dňom na podanie daňového priznania a zaplatenia dane je 2.11.2020.

Podnikateľské kilečko – cestovné kancelárie

Tohtoročná ekonomická kríza zasiahla mnohé oblasti a odvetvia. Najviac však zasiahla asi cestovný ruch ako taký. Podnikateľské kilečko z dielne Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré vstúpilo do platnosti 21.07.2020 sa dotklo aj cestovných kancelárií a agentúr, čo znamená, že sa dotklo zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cestovné kancelárie majú počas roka veľa povinností, ktoré musia spĺňať,  aby mohli vycestovať s klientami do zahraničia. Podnikateľské kilečko sa snaží odbremeniť cestovné kancelárie a agentúry aspoň od niektorých povinností.

Prvá povinnosť, ktorá cestovným kanceláriám „odpadla“ je zasielanie rovnopisu alebo úradne overenej kópie zmluvy o poistení insolventnosti kontrolnému úradu, čiže Slovenskej obchodnej inšpekcii. Oznámiť vznik alebo zmenu zmluvy má cestovná kancelária aj naďalej do piatich dní, avšak už nemusí predložiť rovnopis alebo úradne overenú kópiu zmluvy.

Zrušila sa tiež povinnosť pre cestovné agentúry predkladať Slovenskej obchodnej inšpekcii kópie zmlúv o poistení insolventnosti obchodníka usadeného mimo členských štátov EÚ, pre ktorého zájazdy ponúkajú.

Podnikateľským kilečkom sa tiež zrušila povinnosť poskytovať cestovným kanceláriám  úradne overené oprávnenie na podnikanie. Povinnosť obchodníka sídliaceho mimo Slovenskej republiky predložiť cestovnej kancelárii oprávnenie na podnikanie zostala aj naďalej v platnosti, avšak už nemusí byť oprávnenie úradne overené.
Prijatá novela, upravuje aj obsah poznámok účtovných závierok, ktoré zostavujú cestovné kancelárie. Od 21.7.2020 je cestovná kancelária povinná uviesť v poznámkach

  • tržby z predaja zájazdov, na ktoré sa uplatňuje zákon o cestovných kanceláriách, tieto tržby obsahujú aj zaplatené zálohy za zájazdy
  • tržieb zo sprostredkovania a predaja tých spojených služieb cestovného ruchu, na ktoré sa uplatňuje tento zákon, pričom tieto tržby obsahujú aj zálohy zaplatené za spojené služby cestovného ruchu,
  • tržieb z predaja služieb cestovného ruchu.

Cestovné kancelárie boli povinné zasielať štvrťročne priebežné účtovné závierky kontrolnému orgánu. Táto povinnosť sa s príchodom podnikateľského kilečka zrušila, avšak zostala povinnosť odosielať každý štvrťrok údaje z poznámok účtovnej závierky.